Misi

TujuanOrganisasi :
Azaz / Tujuan :Memupuk (Esprit de Cops) diantara guru-guru TK

  1. Mempersatukansemua guru Taman Kanak-Kanak
  2. Mengadakanaplikasikursus .
  3. Menyeragamkandaftarpelajaran .
  4. Menyelenggarakanaktivitas-aktivitas kearah kemajuan .